ബില്‍ഡിംഗ്‌ പെര്‍മിഷന്‍

01/12/2018 വരെയുള്ള ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി ചെയ്തിത്തുള്ള ബില്‍ഡിംഗ്‌  പെര്‍മിറ്റ്‌ അപേക്ഷകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ക്ക് താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക 

www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in

 

01/12/2018 മുതല്‍ ബില്‍ഡിംഗ്‌  പെര്‍മിറ്റ്‌ അപേക്ഷകള്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ആയി അയകുന്നതിനു താഴെ പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക

 

http://43.242.212.100:8085/BPAMSClient/