Archive

March 6th, 2018

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതിയിലേക്ക് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍

kwØm\ kÀ¡mcnsâ sse^v anj³ ]²Xn \S¸nem¡p¶Xnsâ `mKambn XrÈqÀ tImÀ¸tdj³ ]cn[nbnð sI.Fw._n.BÀ.\v hnt[bambn ^vfmäv \nÀ½n¡p¶Xn\mhiyamb cïv G¡À `qantbm, Npcp§nbXv 50 skâv Øetam sI.Fw.

January 8th

December 1st, 2017

October 26th

AMRUT

  •  Request for the Proposal for the selection of Consultant for preparation of DPR and Assistance in EPC document preparation of projects under sewerage and septage management sector               

 

        Closing Date 03/11/2017

        File Number DW7/31242/16

        Detailed Document 

September 13th

July 29th

July 19th

January 11th

July 30th, 2015

July 12th